Pam olew coginio cyffredin?

Rhedeg eich car ar olew coginio?

Er bod G. Bush a chwmnïau olew penodol yn ymddangos fel eu bod naill ai’n camu i’r ochr neu’n anwybyddu’r mater, caiff y ffaith bod cynhesu byd-eang yn digwydd ei dderbyn yn helaeth gan wyddonwyr ar draws y byd. Dyma ganlyniad crynhoad nwyon tŷ gwydr yn yr atmosffer. Gollyngiad parhaus y carbon deuocsid, sydd wedi cael ei gloi mewn tanwydd ffosil cyn hynny, yw’r grym y tu ôl i gynhesu byd eang. Mae’r cynhesu hwn yn cael canlyniadau trychinebus ar y blaned. Ymddengys mai dim ond gwrando ar y newyddion bob dydd sy’n angen ei wneud er mwyn dysgu am fwy o’r canlyniadau hyn. P’un ai corwyntoedd ym Mirmingham ydyw, gorlifoedd sydyn, y capiau iau yn toddi, rhewlifau’n diflannu, tywydd poeth yn lladd pensiynwyr yn Ffrainc, llifogydd ar ynysoedd y Môr Tawel, cyfnodau o sychder, newid yn y tymhorau neu colli ecosystemau cyfan ac nid rhywogaethau yn unig, mae’r effeithiau’n niferus ar yn bellgyrhaeddol.

Mae cerbydau sy’n rhedeg ar danwyddau ffosil, yn anffodus, yn brif achos dros pam fod carbon deuocsid yn crynhoi. Fodd bynnag, drwy redeg eich cerbyd ar olew coginio, yn hytrach na diesel, mae’n bosibl lleihau net yr allyriannau carbon deuocsid i fwy neu lai sero. Y rheswm dros hyn yw mai ynni hylif solar, yn ei hanfod, yw olew coginio. Pan yr ydych yn ei ddefnyddio yn eich car, mae’n cynhyrchu carbon deuocsid o hyd, ond yr un yw’r carbon deuocsid hwn a’r un y tynnwyd allan o’r aer gan y planhigyn olew yn y lle cyntaf pan ffurfiwyd yr olew drwy ffotosynthesis. Golyga hyn nad oes dim carbon deuocsid yn crynhoi, ac mae’r car yn dod yn rhan o’r un cylch carbon cynaliadwy â’r hyn sydd wedi cynnal bywyd ar y blaned ers dyfodiad cyntaf y planhigion ffotosynthesis. Yn ogystal â’r manteision amgylcheddol mawr hyn, mae rhedeg car ar olew coginio, mewn gwirionedd, yn llawer rhatach na’i rhedeg ar betrol neu ddiesel. Felly, gallwch arbed y blaned ac arbed arian ar yr un pryd.

Problem arall gyda defnyddio petrol neu ddiesel yn ein cerbydau yw bod y tanwyddau ffosil yn mynd yn brin. Pan fo rhywbeth yn prinhau, mae’r prisiau’n cynyddu ac mae pobl yn dechrau cweryla o’i herwydd. Mae’n ymddangos yn eithaf clir yn awr mai rhyfel yn ymwneud â rheoli un o’r ffynonellau olew ffosil mawr olaf oedd yr un yn Irac, yn hytrach na chael gwared â’r arfau distryw mawr neu’r al Qaeda. Drwy ddefnyddio olew coginio fel tanwydd, mae’n bosibl arfer â swm cymharol o ddewis i’r cwsmeriaid o ran a ydych chi’n prynu i mewn i’r rhyfel olew.

Y posibilrwydd ar gyfer Amaeth.

Mae defnyddio olew coginio yn syth fel tanwydd yn cyflwyno posibilrwydd ardderchog i wella incwm ffermydd a gwella economïau gwledig. Mae ffermwyr sy’n cydweithredu yn yr Almaen ac Iwerddon eisoes yn tyfu olew hadau rêp, gan dynnu’r olew a’i werthu’n uniongyrchol i’r modurwyr. Drwy wneud hyn y ffordd hon, mae’r ffermwyr yn rheoli’r holl gynhyrchu, gan ei brosesu i roi yn y gadwyn adwerthu i uchafsymio incwm y ffermydd. Nid yw’r cadwyni adwerthu mawr yn cael rhoi eu pig i mewn, sef y rhai hynny sydd wedi gyrru prisiau cynnyrch wrth gatiau’r ffermydd i lawr.

Gyda’r math hon o fenter, mae’r economi wledig leol hefyd yn gwella oherwydd mae’r arian a delir am danwydd yn aros yn yr economi leol yn hytrach na mynd i bocedi’r cwmnïau olew a’r shîcs a’r unbeniaid sy’n rheoli’r caeau olew sydd ar ôl. Yn y dyfodol agos, y gobaith yw y bydd ffermwyr Sir Benfro yn dechrau cynhyrchu’r tanwydd hwn i fodloni galw nifer o gerbydau sydd wedi eu trawsnewid i redeg ar olew coginio.